Indhold

Indledning. 2

Alarmering. 2

Alarmplan. 3

Organisering. 4

Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale. 6

Telefonliste til vandværkets eksterne aktører. 6

Telefonliste til følsomme forbrugere. 7

Telefonliste til andre forbrugere med interesse. 7

Oversigt over tilgængelig information om vandforsyning. 8

Nødforsyning. 8

Nødstrømforsyning. 8

Handling ved drikkevandsforurening. 9

Handling ved lækage/rørbrud. 10

Logbog. 10

Liste over nyttige links. 11

 


 

Indledning

Beredskabsplanen skal sikre, at der etableres de nødvendige handlinger i situationer, der kræver særlige indsatser, når der opstår problemer i driften af vandværket og dets ledningsnet.

Beredskabsplanen træder i kraft, når leveringen af vand svigter eller der er risiko for sundhedsfare.

Beredskabsplanen beskriver retningslinjer for handlinger, der sikrer rent drikkevand, når levering af vand svigter eller der er risiko for sundhedsfare.

Denne plan er en del af Sønderborg Kommunes samlede beredskabsplan for vandforsyning.

 

 

Alarmering

Sønderborg Kommune alarmeres på 88 72 40 96 inden for normal arbejdstid.

Kommunens normale arbejdstid er:

Man-ons: 10-15

Tors: 10-17

Fre: 10-14

Uden for normal arbejdstid; ring 112 og bed om miljøvagten.

 


1.        

Alarmplan

 

Klager, brunt vand, rørbrud ved arbejde, sygdom, våde veje pga. rørbrud m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unormal vandforsyning

Kategorisering af problemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindre driftsforstyrrelse:

 

Større driftsforstyrrelse:

 

Truet drikkevandsforsyning:

 

Krisesituation:

 

Vandværket tilkalder fornødent mandskab til at løse problemet.

 

 

 

Vandværket tilkalder fornødent mandskab til at løse problemet.

 

 

Kommunen kontaktes.

 

Reduceret koordinationsgruppe indkaldes.

 

 

Kommunen kontaktes.

 

Koordinationsgruppe indkaldes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandværket løser problemet.

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen orienteres og tages med på råd angående eventuel opfølgning.

 

 

Situationen vurderes og indsatsen iværksættes.

 

 

Indsatsen koordineres.

 

Eksempel:

- driftsalarm

- mindre rørbrud

- mangelfuld filterskyl

- defekt pumpe

- faldende tryk på ledningen.

 

 

Eksempel:

- kortvarigt strømudfald

- større rørbrud

- misfarvning af vandet

 

 

 

Eksempel:

- længerevarende rørbrud el. strømudfald

- vedvarende forurening, der giver anledning til misfarvning

- dårlig lugt eller smag

- vedvarende mikrobiel forurening, men uden kogeanbefaling

- uheld med kemikalier/gylle tæt på kildeplads el. vandværk.

 

 

Eksempel:

- drikkevandsforurening med erkendt sygdoms- fremkaldende bakterier /epedemi

- alarm for indbrud/hærværk på vandværk

- tilstrømning af vand fra store regnskyl, fra virksomheder eller renseanlæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Organisering

Truet drikkevandsforsyning

Ved forurening hvor vandforsyningen er truet indkaldes den reduceret koordinationsgruppe. Formålet med den reducerede koordinationsgruppe er at finde en løsning, så vandværket hurtigst muligt kommer tilbage til normal drift.

Den reducerede koordinationsgruppe består af:

Vandværk

Driftsansvarlig Peter Petersen form.

Bestyrelsesmedlem Jimmi Simonsen

Sønderborg kommune

Den ansvarlige sagsbehandler tages med på råd. Den ansvarlige sagsbehandler, er den der fører tilsyn på vandværket, AS tel: 8872 5512,e-mail:<sesb@sonderborg.dk

Leder af afdeling Vand & Jord orienteres.

Godkendt ekstern aktør

Firmanavn, tel.

Reparation og velligeholdelse på vandværket

Vand-Schmidt tlf.74561111

Reparation på ledningsnet

Erik Jensen vvs tlf.74450565/20448565

 

 

 

Den reducerede koordinationsgruppe kan indkaldes til møde, hvor problemet drøftes.

Opgaven er:

At Identificer forureningen. Brug eventuel vejledning fra Naturstyrelsen om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, marts 2013 her.

-Identificer følsomme forbrugere, ved sundhedsfare og overvej om de skal orienteres.

-Handlinger drøftes og vendes med kommunen.

-Kommunen tager kontakt til embedslægen, for at høre om der er sundhedsfare.

-Vandværket fører logbog

-Det overvejes om, der skal indhentes en ekstern aktør.


 

Krisesituation

Hvis forureningen er omfattende, skal den samlede koordinationsgruppe indkaldes. Den skal indkaldes hvis:

1.         Forbruger klager over vandkvaliteten - og alarmplan viser, at det er tale om en krisesituation.

2.         Indberetning af sygdomstilfælde fra lokale læger til embedslægen.

3.         Indberetning om uheld i trafikken eller med kemikalier på virksomheder, der kan påvirke vandforsyningen.

4.         Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom.

Koordinationsgruppen består af:

Vandværk

Driftsansvarlig Peter Petersen formand

Bestyrelsesmedlem Jimmi Simonsen

Erik Petz sekretær

 

Sønderborg kommune

Den ansvarlige sagsbehandler. Den ansvarlige sagsbehandler, er den der fører tilsyn på vandværket, AS tel: 8872 5512,

e-mail:<sesb@sonderborg.dk

Eventuelt medarbejder fra Kommunens kommunikationsafdeling.

Eventuelt Miljøvagt 112

Direktør for Land, By og Kultur, Chef for Natur og Miljø eller suppleant

Indsatsleder for redningsberedskabet

Embedslægeinstitutionen

Embedslæge kan møde op til møder, men også tages med på råd så ofte så muligt.

Eventuelt andre myndigheder

Fødevarestyrelsen m.m.

Godkendt ekstern aktør: Vand - Schmidt Rådgiv. Jørgen Krogh Andersen DVN

Gravearbejde. Peter Moos efterf.

Brøndboring m.m. tel.74561111

Rådgiver tel.60399660

Entreprenør tel. 40268606

Erik Jensen vvs

ledningsnet tlf. 74450565 / 20448565

 

Opgaven er at håndtere situationen uden panik og danne overblik over situationen. Med andre ord; at koordinere indsatsen.

Det er vandværket, der dækker udgifterne med at restaurere vandforsyningen. Vandværket har følgende opgaver:

·         Lokalisere og begrænse udbredelse.

·         Stoppe forureningen.

·         Identificere følsomme forbrugere og informere dem.

·          Afhjælpe problemet

Det er kommunen, som fører logbog og koordinerer indsatsen mellem de forskellige instanser (fødevarestyrelsen, sundhedsstyrelsen…).

Det skal overvejes om nødforsyning er nødvendig og hvordan forbrugernes informeres (se Sønderborg Kommunes beredskabsplan).

I koordinationsgruppen skal der opnås enighed om en handleplan, som skal føre til normal forsyningssituation igen. Det skal aftales, hvem der håndterer kommunikationen med pressen.   

 

Telefonlister til vandværkets bestyrelse og driftspersonale

Bestyrelse

Navn

Adresse

E-mail

Tel.arb.

Tel. privat

mobil

Har nøgle til vandværk

Form./driftsleder

Peter Petersen

Oksbølvej 6

petersen@karholm.dk

74450449

samme

40347315

ja

medlem

Jimmy Simonsen

Tværvej 1

jimmy.simonsen@sim-tec.dk

74452004

 

29338565

ja

sekretær

medlem

medlem

Erik Petz

MichaelHansen

Poul Tonnesen

Færgevej 42

erikpetz@live.dk

21303252

21674095

74450433

 

 

Nej

Nej

Nej

 

Driftspersonale

 

 

 

 

 

 

 

medhjælper

Bent Brock

Mikkelshave 3

 

41402566

 

 

ja

 

 

Telefonliste til vandværkets eksterne aktører

 

Navn

Adresse

E-mail

Tel.arb.

Tel. privat

mobil

Har nøgle til vandværk

Elektriker

Als el & vvs

Svalevej 2 Langesø

 

74490006

20336510

20336510

ja

VVS

Erik Jensen vvs

Mellemvej2

 

74450565

 

20448565

ja

Entreprenør

Peter Moos eftf.

Nyrøjsvej 11

 

74450600

 

40268606

nej

Rådgiver

DVN
Jørgen K. Andersen

Kærgårdsvej7 Skørbæk, Nibe

jka@dvn.dk

98666666

 

60399660

nej

Brøndborer

Vand-Schmidt

Platinvej 59 Kolding

 

74561111

 

22707100

nej

Laboratorium

Eurofins

 

 

70224256

 

 

nej

El forsyning

Sydenergi

Elholm 1

 

70115000

 

 

nej

Nødstrømsanlæg

nej

 

 

 

 

 

 

 


 

Telefonliste til følsomme forbrugere

 

Navn

Adresse

E-mail

Tel.arb.

Tel. privat

mobil

Plejehjem

ingen

 

 

 

 

 

Hjemmehjælpen

 

 

 

88724523

 

 

Skoler

Oksbøl Friskole

Spangsmosevej45

 

74450093

 

51887765

 

 

 

 

 

 

 

Børneinstitutioner

ingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privat Dagpleje

Karin Hjelm

Næsvej 38

 

26113591

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tandlæge

ingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levnedsmiddel producenter

ingen

 

 

 

 

 

Telefonliste til andre forbrugere med interesse

Følgende bør også orienteres, så de kan advisere deres forbruger om eventuel begrænset brug af vand.

 

Navn

Adresse

E-mail

Tel.arb.

Tel. privat

mobil

Landbrug med dyrehold

J.P.Christiansen

Poulsgård Brandsbølvej2

 

74469195

 

21667689

 

Thomads Jepsen

Oksbøl Nørregade

 

74450969

 

23610969

 

Jens (Lei I/S)

Kådnervej 5

 

 

 

23811711

 

Oscar Lund

Lusigvej 16

 

74451136

 

29466367

 

Jacob Jørgensen

Esphøjvej 15

 

74450145

 

20457145

 

Erik Sørensen

Færgevej 58

 

74490954

 

30350954

 

Peter Christiansen

Færgevej 9

 

74490621

 

20274999

 

Henrik Clausen

Vikkebjergvej 7

 

74491547

 

23301543

 

Krenzen

Havnbjegvej13

 

74458823

 

40368823

 


Oversigt over tilgængelig information om vandforsyning

Materiale

Hvor findes oplysninger

Ledningsplaner med stophaner

Degitalt kort, link på hjemmeside:www.Oksbolsognsvand.dk

+ kort i vandværket

Tegninger over vandværket

bygnings Mappe m.m.+KUV ledelsessystem står i kontoret på vandværk

El

I samme mapper

Funktionsbeskrivelse for vandværket

I samme mapper

Nødforsyning

Der er planlagt følgende muligheder for nødforsyning:

Når situationen pludselig skulle opstå, eller der opstår og vurderes en øget risiko for manglende forsyningssikkerhed:

1. Midlertidig rørføring fra Sønderborg forsyningsanlægs ledningsnet på Klynsti’en nær Østerlund Friskole i Nordborg op til vandværket i Oksbøl ca. 1 km.

 I en akut nødsituation ved sammenkobling via brandslanger.

2. Efterfølgende påbegyndes der straks etablering af en fast forbindelse.

Ledningerne skal desinficeres og gennemskylles inden de tages i brug.

Efterfølgende vil hele forsyningsområdet kunne forsynes igen, måske med lidt svingende tryk, indtil en vedvarende nødforsyningsledning er etableret.

Telefonliste over ansvarlige der kan sætte nødforsyningen i gang ved nabovandværket

Vandværk

Navn

Adresse

E-mail

Tel.arb.

Tel. privat

mobil

Sønderborg Forsyning Nordborg

Niels Chr. Porskjær

Ellegårdsvej 8

Sønderborg

ncpo@sonfor.dk

88435357

 

 

Nødstrømforsyning

Forsyningsområdet kan være uden strøm i en kort periode, de første 10 minutter mærker de fleste forbrugerne et kraftigt fald i trykket, efterfølgende stopper vandet helt med at løbe hos højtliggende forbrugere efter 15- 20 min. vil alle forbrugere være tørlagte.

Vandværket har aldrig været uden strøm i mere end 1 – 2 min.                                                                                 Syd energi har forsyningspligten, det vil blive dem der skal foretage de nødvendige tiltag

Telefonliste over aktører indblandet ved strømsvigt

 

Navn

Adresse

E-mail

Tel.arb.

Tel. privat

mobil

 

Syd Energi

 

Elholm 1

 

70115000

 

 

 

Elektriker

Als el & vvs

Svalevej 2 Langesø

 

74490006

 

20336510

 

Leverandør generator

Sydenergi

Elholm 1

 

70115000

 

 

 

 

Handling ved drikkevandsforurening

Forskellige situationer:

Forureningen er fundet udelukkende på ledningsnettet:

·         videre kildesporing,

·         sektionering af ledningsnettet, (her kan vandværkets kortlægning tages i brug).

·         kort over stophaner findes på vandværket og er også digitaliseret på kort via link på hjemmesiden www.oksbolsognsvand.dk

Forurening på vandværket:

·         ved kildesporing, hvor der startes med, at der udtages prøver ved de enkelte boringer.  

·         at finde forureningskilden ud fra oplysninger fra vandværkets driftslogbog.

Forureningen kan bestå af:

Forureningstype

Under grænse for kogeanbefaling

Over grænse for kogeanbefaling

 

På ledningsnet

Afgang vandværk

På ledningsnet

Afgang vandværk

Kim ved 22oC

 

200-2000/ml

 

50-500/ml

 

>2000/ml

 

>500/ml

Kim ved 37oC

 

20-200/ml

 

5-50/ml

 

>200 /ml

 

>50/ml

Coliforme Bakterier

 

<20/100 ml

 

<20/100 ml

 

>20/100 ml

 

>20/100 ml

E.Coli

 

>1/100 ml

 

>1/100 ml

 

>1/100 ml

 

>1/100 ml

 

Reaktion ved overskridelser her kan vandværket skrive nogen overvejelser ind.

Overskridelse på ledningsnettet

Overskridelse afgang vandværk

Under grænsen for kogeanbefaling

Ved sektioneret prøveudtagning, at indkredse årsagen til en e.v.t. forurening

Sektioneret prøveudtagning med start ved råvands boringer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over grænsen for kogeanbefaling

Iværksætte kontakt og oplyse om midlertidigt kogeanbefaling for de berørte forbrugere

Varsling gennem pressen og direkte henvendelse til tidligere benævnte udsatte grupper såsom skoler, dagpleje og hjemmehjælpen m.m.

 

 

 

Handling ved lækage/rørbrud

Både ved små, mindre eller større rørbrud er det vigtigt, at de rigtige aktører kontaktes, så bruddet kan udbedres uden at reparationen giver anledning til overskridelse af drikkevandskriterierne.                                      Understående instrukser for Handleplanen ligger på vandværkets hjemmeside. www.oksbolsognsvand.dk Formålet er, at undgå unødig forurening af drikkevandet ved forkert håndtering af rørene og gravearbejde.

Gældende Indstruks/Handlingsplan ved lækage/rørbrud 

Både ved små, mindre eller større rørbrud er det vigtigt, at de rigtige aktører kontaktes så bruddet kan udbedres uden, at reparationen giver anledning til overskridelse af drikkevandskriterierne. Vandværket  giver en mundtlig instruks vedrørende sikring af, at drikkevandet ikke bliver forurenet, eller om nødvendigt udleveres  der en handleplan med instruks for udførelse af reparation ved rørbrudet. Formålet er, at undgå unødig forurening af drikkevandet ved forkert håndtering af rørene.

Entreprenører skal altid søge oplysninger via LER til ledningstracéen, medmindre andet er aftalt, inden de graver i vejen.  Formålet er, at undgå unødig beskadigelse af rørledningsnettet.

Ledningsplaner med stophaner

Degitalt kort, link på hjemmeside: www.Oksbolsognsvand.dk

+ kort i vandværket

 

Vigtigt!  Vandværket skal altid kontaktes ved rørbrud

 Det er altid vandværket der iværksætter en reparation ved ledningsbrud eller anden skade på     ledningsnettet.  Medmindre det er en jordledning og skaden/ bruddet er inde på ejendommen efter målerbrønd / måler.

Liste over godkendte aktører ved lækage /rørbrud

 

Navn

Adresse

E-mail

Tel.arb.

Tel. privat

mobil

vvs

Erik Jensen eft.

Mellemvej 2

 

74450565

 

20448565

gravearbejde

Peter Moos eftf.

Nyrøjsvej 11

 

74450600

 

40268606

 

Logbog

En hver hændelse eller ophold på vandværket skal indskrives i Logbogen der ligger i indgangspartiet på vandværket, den skal føres under hele sagens forløb, indtil afslutning. Det er altid Kommunen der fører logbog når der er tale om en krisesituation.

Handling

Udført

Initialer

Dato

Klokken

xxx

xxxxxx

xxx

xxxx

 

Liste over nyttige links

 

Til driftsansvarlige: http://www.danva.dk/Beredskab-Drikkevand/Drift.aspx  

Kommunikation: http://www.danva.dk/Beredskab-Drikkevand/Kommunikation.aspx

 

 

Skabeloner til pressemeddelelser og eksempler på tekster til lokalradio:

 http://www.danva.dk/Beredskab-Drikkevand/Skabeloner.aspx

Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg