Velkommen til Oksbøl Sogns Vandforsyning.


Oksbøl Sogns Vandforsyning leverer vand til ca. 370 forbrugere.


 I 2007 blev 3 private vandværker Mjels, Broballe og Oksbøl enige om en sammenlægning.
Alle tre vandværker havde en bygningsstandart, der ikke levede op til nutiden krav.
Derfor besluttede man ret hurtigt, at bygge et nyt vandværk på adressen Mikkelshave 5, ved siden af Oksbøl vandværk.

Dette stod færdigt i august 2011 med ny rentvandsbeholder med plads til 200m3 vand, med udpumpningsfaciliteter, velfærdsrum, toilet og depot.

I 2015 installeredes der trykfiltre i den nye vandværkdbygning

Bygningen over den gamle rentvandstank, der bruges til udskilning af okker i filterskyllevandet, bruges i dag til depot. Resten af det gamle vandværk er fjernet i maj 2016


Mjels og Broballe vandværker er nedbrudt.

Der udpumpes årligt ca. 78000m3 vand, hvoraf ca. 50000m3 går til landbruget.

Grundvandet hentes op fra 2 boringer ved siden af værket, henholdsvis fra 50 og 70 meters dybde.
Vandet er ca. 50 år gammelt.

Derudover har vi en boring i Broballe, der foreløbig ikke er i brug.
Det er nødvendigt at etablere en råvandsledning op til vandværket i Oksbøl, for at kunne udnytte denne.

Der er i 2012 og 2013 blevet installeret nye elektroniske fjernaflæsningsmålere ved samtlige forbrugere.

Derfor vil der ikke længere blive udsendt aflæsningskort.

Det vil blive oplyst på hjemmesiden hvornår vandværket foretager års aflæsning, typisk den 1. uge i januar.

Vandværket vil dog foretage kvartals aflæsninger, da målerne også sladrer når en forbruger har lækage.
Vi opfordrer dog forbrugerne til at holde øje med vandforbruget, for at være på forkant med e.v.t. lækage.

Drikkevandets kvalitet kontrolleres løbende af et akkrediteret laboratorium.

Vi får også vandet kontrolleret for pesticider, og der er til dato ikke fundet sådanne stoffer i vandværkets vand.


Vi kan i øvrigt oplyse at vandet hårdhed betegnes som middelhårdt til hårdt (18-20 dh).
Denne information er nyttig i forbindelse med indstilling af vaske - og opvaskemaskiner

Vandværket samarbejder med Vandrådet i Sønderborg Kommune om aftale med eurofins der udtager vandprøverne og laver analyserne.

Håber med disse sider, i tekst og billeder, at vi har givet dig/jer et lille indtryk af hvem vi er og hvor vandet i dine haner kommer fra.

Skulle du/I have yderlige spørgsmål er man velkommen til at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

     

15. december 2019Vandforsyningen kører normalt.